A. Kepala Sekolah : Usth. Ummu Ghozi

  

B. Wakabid Kependidikan : Usth. Qina Dinayati

  

C. Kesantrian : Usth. Khonsa’ Nabila

  

D. Tata Usaha : Roudhoh Amaniya

  

E. Tata Usaha (TU) : Usth. Nadira

  

F. Wakil TU : Usth. Nasiyatuth Thoyyibah

  

G. Bendahara : Lilik Ummu Alfi

  

H. Wakil kesantrian 1 : Usth. Putri Dwi

  

I. Wakil kesantrian 2 : Usth. Zakiyah Aminawati